0°C

Surveillance voor schoner oppervlaktewater

Surveillance voor schoner oppervlaktewater
(Foto: aangeleverd)

Naleving milieuregels belangrijk voor waterkwaliteit

Het komende halfjaar surveilleren de milieu-inspecteurs van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) op het uitrijden van mest, het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en teeltvrije zones, het behandelen van gewassen zoals spoelen, en de opslag van mest en andere bedrijfsafvalstoffen. Door naleving van de milieuregels dragen agrarische ondernemers bij aan schoner oppervlaktewater.

De milieu-inspecteurs van het waterschap gaan ook gezamenlijk met milieu-inspecteurs van de NVWA, Omgevingsdienst of Milieupolitie op pad. Ook vanuit de lucht vinden milieuvluchten plaats zoals per helikopter.

Wijziging wetgeving

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet beoogt een meer integrale benadering van de leefomgeving. Zo is de Waterwet grotendeels opgenomen in deze nieuwe wet. In de uitwerking van de Omgevingswet zijn activiteiten opgenomen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving, zoals (lozings)activiteiten met betrekking tot het oppervlaktewater. Activiteiten die milieubelastend kunnen zijn voor het oppervlaktewater worden geregeld in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en de Waterschapsverordening van het hoogheemraadschap. De meeste regels over de opslag van bedrijfsafvalstoffen, het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en het uitrijden van mest zijn opgenomen in het BAL. Veel bestaande regels over deze onderwerpen zijn overgenomen uit het Activiteiten Besluit milieu. Het waterschap ziet met name toe op de regels over het lozen van afvalwater dat vrij kan komen bij deze activiteiten.

Controle op mest uitrijden

Met ingang van 2023 is de regelgeving voor het uitrijden van mest en teeltvrije zones ingrijpend veranderd en zijn bufferstroken geïntroduceerd. Een bufferstrook is een strook grond langs de sloot van landbouwgrond waarop geen mest, gewasbeschermingsmiddelen of biociden gebruikt mogen worden. Het doel van zo’n strook is om de waterkwaliteit te beschermen en biodiversiteit te verhogen. Per 1 januari 2024 staan de regels over bemestingsvrije bufferstroken in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL). De breedtes van bufferstroken in het BAL en het Gemeenschappelijk landbouw beleid (GLB) zijn gelijk. Er gelden verschillende breedtes afhankelijk van het soort oppervlaktewater waarlangs het perceel is gelegen. Alle actuele informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemers: www.rvo.nl. De milieu-inspecteurs van het waterschap zien met name toe op (mogelijke) afspoeling van meststoffen naar het oppervlaktewater.

Gewasbeschermingsmiddelen

De milieu-inspecteurs van het waterschap controleren of bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen voldoen aan de milieuregels. Zij letten op driftreductie, teeltvrije zones, gebruik van goedgekeurde spuitapparatuur en een geldig bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie).

Tips voor ondernemers:

  • Raadpleeg etiketten van gewasbeschermingsmiddelen voor mogelijk hogere driftreductie-eis en bredere teeltvrije zone.
  • Controleer of uw spuitmachine nog SKL goedgekeurd is.
  • Check of uw spuitlicentie niet is verlopen.
  • Kantdop verplicht ook als perceelzijde niet langs een sloot ligt.
  • Let op spuitboomhoogte en windsnelheid.
  • Houd bij het vullen van de veldspuit minimaal een afstand van 2 meter tot de sloot aan.
Opslag van vaste mest en andere agrarische bedrijfsafvalstoffen

Regels voor opslag van agrarische bedrijfsstoffen zoals voer, champost, plantenresten, compost en mest zijn:

  • Verontreinigd afvalwater mag niet worden geloosd op het oppervlaktewater.
  • Hemelwater dat is verontreinigd met afvalwater van de opgeslagen stoffen moet worden opgevangen en uitgereden over landbouwgronden.
  • Hemelwater dat in contact is geweest materiaal van substraatteelt zoals steenwol en afvalwater uit dit materiaal mag niet kunnen afstromen naar het oppervlaktewater. Dit kan voorkomen bij de teeltwissel in de glastuinbouw.

Altijd moet worden voorkomen dat verontreinigende stoffen of afstroming van een opslag in het oppervlaktewater terecht kan komen. Zelfs kleine verontreinigingen hebben een negatief effect op het waterleven in de sloot. Ook dit jaar is er extra aandacht voor de op- en overslag van gebruikt substraatmateriaal bij teeltwissel in de glastuinbouw.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl