0°C

Opmeer deelt huishoudboekje 2022-2027

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2022, voorjaarsnota 2023 en kadernota 2024-2027 aangeboden aan de gemeenteraad. De stukken geven antwoord op de vraag wat er met het gemeentegeld gebeurt. Zo wordt er teruggeblikt en vooruitgekeken. Daarbij komen belangrijke beleidsthema’s en bijbehorende financiën aan bod.

De gemeente werkt continu aan het plannen, monitoren en evalueren van het beleid en de financiën om zo effectief mogelijk te werken en daarmee de gemeenschap te dienen. Elke gemeente heeft een jaarlijkse planning & control cyclus. Deze start met een kadernota voor de komende jaren als vertrekpunt bij de toekomstige begrotingen. De voorjaarsnota en najaarsnota zijn tussentijdse rapportages en bijstellingen van de huidige begroting. De jaarrekening vormt het sluitstuk.

Financiële samenvatting

  • Kadernota 2024-2027 – De ontwikkelingen die in 2024 of later beginnen. Vanaf 2026 worden flinke tekorten verwacht door bezuinigingen vanuit het Rijk.
  • Voorjaarsnota 2023 – De voortgang van het beleid en bijbehorende financiën. Voor dit jaar wordt een tekort van 26.000 euro verwacht.
  • Jaarrekening 2022 – Overzicht van de resultaten met een positief saldo van 5,3 miljoen euro.

Voor iedereen
Een positief saldo van 5,3 miljoen biedt ruimte voor incidentele uitgaven, volgens wethouder financiën Vincent Buis. “Zo wordt er 1,8 miljoen van het positieve saldo gereserveerd voor verduurzaming van het gemeentelijk woningbedrijf. Ondanks de onzekere tijd, zijn en blijven we gecommitteerd aan onze doelen maar houden wij rekening met een daling van structurele middelen. We zetten ons volop in voor een gemeente waar je prettig kunt wonen, werken en verblijven met voorzieningen voor iedereen. Mooie voorbeelden zijn de komst van de kindcentra en gebiedsontwikkelingen als Spanbroek-Opmeer en Hoogwoud-Oost, waarbij ook verkeer grote aandacht heeft.”

Wonen en werken
Met meer dan 900 woningen tot 2030 heeft Opmeer een grote ambitie op het gebied van wonen. Daarom is er een aanjaagteam dat zich richt op de ontwikkeling van een aantal gebieden en locaties, als ook de huisvesting van eigen inwoners zoals spoedzoekers en starters, maar ook statushouders. Een ander speerpunt is de samenwerking met lokale ondernemers. Daarnaast wordt er ingezet op het versterken van recreatie en toerisme. Ook werkt de gemeente samen met ondernemers, brandweer en politie aan de veiligheid op bedrijventerreinen en daarbuiten.

Klimaat, duurzaamheid en groen
De klimaatopgave wordt in West-Fries verband aangepakt. Zo start er een expertpool met kennis van isolatie, warmte en mobiliteit. Er is meer oog voor inclusief gebruik van de openbare ruimte. Verder is en blijft groen een belangrijk onderwerp omdat het bijdraagt aan een fijne leefomgeving. Walkanten en groenstroken worden zo biodivers mogelijk ingericht. Om groen goed in te richten en beheren, moeten er keuzes worden gemaakt die worden vastgelegd in het nieuwe groenbeleidsplan.

Dienstverlening en participatie
Goede dienstverlening is cruciaal voor tevreden inwoners en ondernemers. Daarom wordt er ingezet op doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening door onze servicenormen aan te scherpen. Verder geeft de peiling van waarstaatjegemeente.nl inzicht in waar inwoners veel waarde aan hechten en zaken die voor verbetering vatbaar zijn.

Online inzien
U kunt de jaarrekening inzien via opmeer.nl/jaarrekening. De voorjaarsnota en kadernota kunt u op deze pagina bekijken. Per programma/thema wordt beschreven welke partijen betrokken zijn, welke doelen zijn gesteld, wat ervoor gedaan wordt en wat de kosten zijn.

Raadsvergadering
De gemeenteraad bespreekt de financiële stukken tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering 29 juni 2023 en stelt de stukken vast tijdens de besluitvormende vergadering op 6 juli 2023. Deze kunt u live of op een later moment beluisteren via opmeer.bestuurlijkeinformatie.nl.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl